Parterne i en sådan aftale er: LejStudentervogn.dk som i det følgende afsnit vil blive omtalt som udlejer. Kunden hos LejStudentervogn.dk vil blive omtalt som lejer.

 

1. Tid og sted

Kørslen finder sted efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer.

Lejer er forpligtiget til mindst seks uger før kørslen at fremsende liste med følgende indhold:

Navne og adresser på de steder som lejer ønsker at besøge i den ønskede rækkefølge. Udlejer skal godkende starttidspunkt samt ruten. (Det er ikke muligt at køre motorvej under studenterkørslen). I toppen af ruteplanen skal startadresse, starttidspunkt, lejers fulde navn og skolens navn være anført samt.

Hvis der efterfølgende redigeres i ruteplanen, skal lejer sørge for at sende den opdaterede ruteplan til udlejer.

 

2. Betaling

Prisen for kørslen aftales ved bookingen mellem udlejer og lejer.

Betalingen foregår normalt over to rater:

1. rate skal betales senest to måneder efter bookingen.

2. rate er det resterende beløb, hvor betalingens tidspunktet aftales med udlejeren.

Kørslen er som udgangspunkt bestående af 10 timer. Ekstra timer kan, i de fleste tilfælde, tilkøbes for 1.500 kr. pr. påbegyndt time, dette beløb skal betales før studenterkørsel starter.

Det er muligt at opdele betalingen i flere rater, hvis det ønskes. I bedes kontakte udlejer for dette.

1. rate er på 10.000 kr. pr. dag I skal køre.

Betaling af første rate bedes overføres til denne konto:

Bank: Nykredit. Reg.nr.: 8117. Konto nr: 0926617.

Du bedes anføre dit fulde navn i overførslen samt hvilket årstal studenterkørslen skal foregå i (eksempel: Anders Andersen, 2024).

 

3. Aflysning eller afbrydelse

En aflysning af kørslen fra 3. part, eller lejerens side, vil ikke medføre refundering af den første rate på 10.000 kr.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme på grund af følgende: Manglende polititilladelse, tekniske fejl på køretøj eller andre lignende forhold.

Skulle studentervognen under selve kørselen, mod alt forventning, få motorstop eller lignende og udlejer ikke har en mulighed for at lave studentervognen på stedet eller fremskaffe en anden studentervogn, vil beløbet blive refunderet til de studenter vi ikke har været hjemme ved (LejStudentervogn.dk har endnu ikke måtte aflyse en studenterkørsel).

 

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold. Udlejer er ansvarlig for, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset.

Udlejers vogne er forsynet med fartskriver, og de dertilhørende regler overholdes naturligvis. Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise det hvis ønsket.

 

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde købet efter Forbrugerlovens §17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra bookingdatoen.

 

6. Ansvar

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er LejStudentervogn ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for LejStudentervogns kontrol, og som LejStudentervogn ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, epidemi, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. Depositummet/første rate refunderes ikke i tilfælde af ovenstående.